Today: 17.06.2024
Адвокатски услуги спортно право
admin Posted on 10:58

Адвокатски услуги спортно право

Адвокатски услуги спортно право

Тези адвокатски услуги в България включват:

1/. Изготвяне на документи, свързани с прехвърляне на права върху спортни дейности и участие в състезания, когато спортист преминава от един клуб в друг;

2/. Адвокатски услуги спортно право. Представяне на интересите на спортисти, треньори и федерации в българските съдилища, в арбитражния съд на БФС и др.;

Представяне на интереси в съответната спортна федерация в хода на процедурите за установяване на дисциплинарни нарушения и определяне на наказания за дисциплинарни нарушения.

3/. Изготвяне на необходимите документи във връзка със създаването и регистрацията на спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации, изготвяне на правила за тяхната дейност, включително в процедурата за лицензиране от Министерството на младежта и спорта;

4/. Изпълнение на документи и представяне на интереси в процедури, свързани със смяната на собственика на спортен клуб, с промяна в организационната и правна форма, със сливане, разделяне или прекратяване на дейността на спортни клубове, с регистрация на търговски марки и т.н.

5/. Изпълнение на необходимите документи и представителство на интересите на спортните клубове във връзка с участие в програми и безвъзмездни средства за финансиране на спортни клубове, за организиране на спортни събития и в проекти за развитие на масов спорт.

6/. Правни консултации, производство и правна подкрепа като разновидност на адвокатските услуги в България:

договори за трансфер на спортисти;

професионални и трудови договори на спортисти и треньори;

договори за представяне на интереси с агенти и мениджъри;

споразумения за прехвърляне на права върху телевизионно излъчване, реклама и други видове права, принадлежащи на спортни клубове;

договори за организиране и провеждане на спортни събития;

спонсорски споразумения на клубове и индивидуални спонсорски споразумения на спортисти;

договори за предоставяне на рекламни услуги и за участие в рекламни кампании и др.

7/. Изготвяне на правни становища и съвети относно инциденти, свързани с правната защита на интересите на спортни клубове и организации, спортисти, треньори и спортни агенти в български и международни организации, включително в случай на:

нарушение и / или неизпълнение на договори;

парични санкции за неплатени такси за трансфер, заплати, такси за спонсорство;

неразрешени спорове между национални и международни федерации и др.

8/. Участие в преговори и в защита на интересите на клиента по въпроси, свързани със спортното право.