Today: 17.06.2024
Септична яма
admin Posted on 14:18

Септична яма като вид въоръжение

Септична яма е съоръжение, предназначено за пречистване на отпадни води в малки количества. За денонощие може да се пречистят от 20 до 50 m3. Независимо от формата, конструкцията и използваните материали за изграждането на такова съоръжение, в България за еднофамилните жилища е популярно и се използва и наименованието помийна яма.

Септична яма и за какво се използва?

Това съоръжение се използва за локално почистване на отпадни битови и промишлени води там където няма изградена централна канализационна мрежа. Има специални изисквания към замърсяването на изхвърлените отпадни води в канализацията. (например от кланици, сервизи за машини и автомобили с големи замърсявания с минерални масла и др.).

Ямата не е съоръжение за окончателно пречистване на водите. Септичната яма усвоява около 90 процента от съдържанието на замърсители във вече използваната вода. Водата излизаща от него е бистра, но след това допълнително преминава и през биологично пречистване или други мерки чрез филтри (например пясъчно-чакълести), естествено почвено филтриране чрез попивано поле или по-рядко чрез включване към канализационната система.

Септичните ями са проточени съоръжения, изграждани за малки обекти като фамилни жилища, които имат отпадъчни води до 10 куб. м в денонощие, или неголеми промишлени обекти и обекти за хранене с по-голям разход на вода. Септичната яма е хоризонтален утайник, с гравитачен теч на отпадните води.

Как се изгражда септичната яма?

Изгражда се под земята и се състои от една до три камери, през които минава замърсената вода. Затваря се херметически, доколкото позволява конструкцията, но има отвори за почистване и вентилационен отвор. Битовите отпадъци се третират анаеробно, в резултат на което се натрупват утайки и се налага и периодично почистване на натрупания на дъното шлам. Съдържанието на камерата на септичната яма не се размесва с някакви механични средства – разчита се на турбуленцията създавана от втичащите се води. Водата, пречистена в някаква степен от биологични и други отпадъци се попива от хидравличната пропускливост на почвата. В зависимост от броя на камерите, биват с една камера и с две и повече камери.